Sabato 16 Gennaio | AMIGDALA | Rashomon, Roma

 

________________________________________

MEDIA PARTNER EVENTO: 
People Place Style
www.facemagazine.it

________________________________________

Ingresso:
FREE ENTRY fino alle 23.30 | Dopo: 10 euro  

RASHOMON CLUB

Via degli Argonauti 16, metro Garbatella, Roma

Evento Facebook | Clicca qui